Algemene leveringsvoorwaarden

De algemene leveringsvoorwaarden van Derma Cosmetica per 1-3-2023. 

1. ALGEMEEN   

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en verkooptransacties van Derma Cosmetica, van welke aard dan ook en hoe dan ook genaamd. Eveneens vallen hier onder alle toekomstige aanbiedingen en verkooptransacties. Alle prijzen, aanbiedingen, op de website, prijslijst is vrijblijvend, zolang de voorraad strekt, exclusief BTW, tussentijdse prijswijzigingen zijn voorbehouden, tenzij anders vermeld. Voor kortingen en aanbiedingen geldt leveringstermijn die op de offerte of factuur vermeld is. 

2. PRIJZEN - AANBIEDINGEN

De prijzen van Derma Cosmetica zijn in Euro, exclusief BTW. Derma Cosmetica is gerechtigd om prijsverhogende factoren, zoals heffingen, belastingen en toeslagen aan de wederpartij door te berekenen. Prijsafspraken cq aanbiedingen- overeenkomsten met ondergeschikte personeel van Derma Cosmetica is niet bindend,  voor zover ze door Derma Cosmetica niet zijn bevestigd.

3. ANNULERING

Indien de wederpartij een overeenkomst met Derma Cosmetica wenst te annuleren, dan is de wederpartij annuleringskosten verschuldigd, van 15 % van het met de overeenkomst gemoeide factuurbedrag (exclusief BTW), vermeerderd met eventuele transportkosten.

4. LEVERTIJDEN 

Wij streven naar een zo kort mogelijke levertijd, bestelopdrachten worden in de regel binnen 3 werkdagen geleverd, na afwikkeling van vooruitbetaling. De dag van de bezorging is afhankelijk van de vervoerder. Wij kunnen echter geen aansprakelijkheid voor te late levering aanvaarden. Indien producten tijdelijk niet op voorraad zijn, worden deze in backorder gezet. Mochten de producten binnen komen, zullen wij u op de hoogte brengen, deze kunnen dan met de volgende bestelling geleverd worden. 

5. ORDERS EN VERZENDKOSTEN 

Alle orders worden bezorgd door een landelijke pakketvervoerder. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals onder andere door snel- of expresverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.

  • Orders onder € 250,00 excl. B.T.W. worden belast met € 9,00 voor NL. 
  • Orders boven € 250,00 excl. B.T.W. worden Franco geleverd.
  • Orders onder € 100,00 excl. B.T.W. worden belast met € 12,50. 

leveringen naar andere landen op aanvraag, ook eventueel een toeslag voor de eilanden.

6. BETAALMOGELIJKHEDEN

Vooruitbetaling via iDEAL (Mollie bv).

7. KORTINGEN EN GRATIS PRODUCTEN

Bij bestelling van 6 zelfde ref. nummer 11% korting (alleen verkoopproducten m.u.v. netto geprijsde producten).

Niet geldig bij netto producten en aanbiedingen.

Naar rato van de order gratis proefjes en POS materiaal.

Betalingskorting 2% alleen op WEBSHOP ORDERS. 

8. RECLAMATIES LEVERINGEN

Reclamaties dienen, schriftelijk, uiterlijk binnen 5 dagen na ontvangst van de goederen plaats te vinden. Retourzending kan slechts nadat Derma Cosmetica u hiervoor schriftelijke toestemming heeft gegeven. U dient zorg te dragen voor een geschikte beschermende verpakking en voldoende frankering. Goederen die niet juist verpakt zijn, zonder voldoende frankering of zonder schriftelijke toestemming worden geweigerd. Eventuele creditnota’s worden altijd met de eerst volgende factuur verrekend. In geval van slechte levering, beperkt zich verkopers verantwoordelijkheid tot de vervanging, binnen de normale leveringstermijnen, van het gedeelte van de zending die het voorwerp uitmaakt van de klacht. Wat ook de gevolgen van de foutieve mogen zijn, zij zal nooit recht geven op de eis tot schadevergoeding.

9. RECLAMATIES PRODUCTEN

Als er iets met een product is waar de consument al van gebruikt heeft. Worden de zelfde regels toegepast bij art. 8. Echter als het product meer dan de helft verbruikt is wordt er, als het wordt gehonoreerd naar evenredigheid gecrediteerd. In sommige gevallen vragen wij om het product terug te sturen. Dit omdat het product naar de fabriek opgestuurd moet worden voor verder onderzoek. Nadat de leverancier een uitspraak doet, zullen wij overgaan tot eventuele creditering. Het product dient altijd bewaard te blijven totdat wij schriftelijk aangeven dat het vernietigd kan worden. Op basis van carry in. 

9.1 GOEDEREN RETOURNEREN

Wij nemen niets retour, in uitzonderlijke gevallen worden goederen in overleg retourgenomen. Voor deze retours wordt een bedrag aan administratiekosten in rekening gebracht, geld wordt niet geretourneerd ! Voor het uiteindelijke bedrag wordt een waardebon voor nieuwe aankopen gegeven. Alle verzendkosten zijn voor de opdrachtgever.

10. AANSPRAKELIJKHEID

Derma Cosmetica is noch jegens wederpartij nog jegens derden aansprakelijk voor schade, door welke oorzaak dan ook ontstaan, in verband met door verkoper geleverde zaken, behoudens indien rechtens vast is komen te staan dat één en ander te wijten is aan grove schuld of opzet van Derma Cosmetica. Derma Cosmetica is in geen enkel geval aansprakelijk voor gevolgschade van de wederpartij. De wederpartij vrijwaart Derma Cosmetica van alle aanspraken van derden, ter zaken van de door Derma Cosmetica geleverde zaken, tenzij rechtens vast komt te staan dat één en andere te wijten is aan grove schuld of opzet van Derma Cosmetica. Onverminderd het onder blijft het bedrag van de schadevergoeding beperkt tot het factuurbedrag van de geleverde zaken. Wij leveren altijd B2B  en wij hanteren geen bedektijd.

11. GARANTIE 

Op de door ons geleverde goederen wordt de door de fabrikant vastgestelde garantiebepaling toegepast worden. Op onderdelen die door hun geaardheid of bedrijfsomstandigheden aan slijtage onderhevig zijn wordt geen garantie verleend. Defecten ten gevolge van overbelasting, ongeschikte schoonmaak- en/of smeermiddelen, onkundig gebruik en eigen reparaties vallen buiten de garantieverplichtingen. 

Garantie op basis van Carry in = bij aanbieden ter reparatie zijn de verzendkosten voor uw rekening.

12. UITGEBREID EIGENDOM VOORBEHOUD

Door Derma Cosmetica aan wederpartij geleverde artikelen, blijven haar onvervreemdbaar eigendom tot het moment waar op de koopprijs van de artikelen, met inbegrip van rente en kosten, volledig aan Derma Cosmetica zijn betaald. Indien Derma Cosmetica naast de vordering genoemd, andere vorderingen op de wederpartij heeft, worden genoemde artikelen pas eigendom van de wederpartij na algehele betaling van alle vorderingen van Derma Cosmetica op wederpartij. Wederpartij is niet bevoegd de artikelen op welke wijze dan ook te vervreemden of te bezwaren alvorens betaling daarvan volledig heeft plaatsgevonden. Wederpartij is verplicht de inhoud van deze eigendomsvoorbehoud bepaling, ter kennis te brengen aan degene aan wie door wederpartij door Derma Cosmetica geleverde artikelen, al dan niet tot zekerheid, in (stil) pand is gegeven. In geval van toerekenbare tekortkoming, is de wederpartij verplicht de goederen op eerste verzoek van Derma Cosmetica terug te geven. De wederpartij zal gecrediteerd worden voor de marktwaarde van de goederen op de dag van de terugname van de goederen. Wederpartij verleent Derma Cosmetica reeds nu het recht om in voorkomende gevallen al die plaatsen te betreden waar haar goederen zich bevinden teneinde haar eigendomsrecht uit te kunnen oefenen. Terugname, als bedoeld in dit artikel, laat onverlet het recht van gebruiker op vergoeding van schade, kosten en interesten.

13. OVERMACHT

Overmacht conform art. 6:75 BW.

Indien door overmacht de levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, zijn zowel Derma Cosmetica als de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

14. HEFFINGEN

Alle heffingen door of vanwege overheden opgelegd of convenanten zullen worden doorberekend.

15. TOEPASSELIJK RECHT

Op de overeenkomst tussen Derma Cosmetica en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen worden beslecht door een rechtbank te Gouda, tenzij Derma Cosmetica het geschil aanhangig maakt bij een andere, volgens de competentieregels bevoegde, rechtbank. 

16. DRUKFOUTEN 

Druk- en typefouten voorbehouden. 

Special bestelde producten kunnen niet geannuleerd c.q. geretourneerd worden.